UB Företagsfinansiering

UB Företagsfinansiering

UB Företagsfinansiering är avsedd för professionella investerare och erbjuder små och medelstora finska företag skuldfinansiering som stöder traditionell bankfinansiering.

 

Typisk lånestorlek är 1–5 MEUR. Syftet med lånen är att stöda företags driftskapitalbehov, investeringsfinansiering eller bolagstransaktioner.

 

Tillägsinformation:

direktör, UB Företagsfinansiering

Mika Nissi

mika.nissi@unitedbankers.fi +358 40 700 2170

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, fonden främjar hållbarhetsfaktorer

 

Denna fond främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag.

 

Fonden har som mål att utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen göra positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden strävar efter att bidra till FN:s mål 8 för hållbar utveckling: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, genom att främja sysselsättning och finansiera små och medelstora företags verksamhet. I fondens rapportering redogörs för främjandet av dessa sociala egenskaper. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Analysen görs av fondens portföljförvaltare med stöd av United Bankers ESG-team. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, framför allt sociala mål. Fonden beviljar skräddarsydd finansiering för finländska små och medelstora företag. Genom denna verksamhet bidrar fonden framför allt till FN:s mål 8 för hållbar utveckling: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, genom att finansiera små och medelstora företag och därigenom främja företagens tillväxt och sysselsättningen inom sektorn för små och medelstora företag.

 

Företagen inom sektorn för små och medelstora företag står för över hälften av det samhällsekonomiska mervärde som företagen producerar i Finland. Cirka 60 % av den totala arbetskraften arbetar inom sektorn för små och medelstora företag (beräknat i årsverken). I dessa företag ökar också typiskt mervärdet relativt sett mer än i stora företag. Detta har också återspeglats i att ökningen av arbetskraften i årsverken inom sektorn för små och medelstora företag typiskt är större än i stora företag. Sysselsättningen inom sektorn för små och medelstora företag hänför sig också oftare till hemlandet, medan stora företags investeringar i större utsträckning riktar sig utanför landets gränser. Produktivitetsökningen i självständiga små och medelstora företag har under 2010-talet också varit något större än i de stora bolagen. Enligt undersökningar är flexibla och behovsanpassade finansieringslösningar i nyckelställning för utvecklingen av företagen inom sektorn för små och medelstora företag och för en ökad sysselsättning inom sektorn. (ANM 2020: Rollen för företag i olika storlekar i ekonomin och för att åstadkomma tillväxt. Arbets- och näringsministeriets publikationer 7/2020. Finns på finska på adressen: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162079/TEM_2020_7.pdf.)

 

d) Investeringsstrategi

 

Fonden UB Företagsfinansiering I beviljar små och medelstora inhemska företag skuldfinansiering med säkerhet. En betydande del av de lån som fonden beviljar hänför sig till finansiering av företagens investeringar. Därigenom kan fonden också stödja en positiv utveckling av sysselsättningen i målbolagen. Fondens investeringsstrategi är att finansiera finländska företag inom sektorn för små och medelstora företag eller företag inom denna sektor med verksamhet i Finland. Syftet med lånen är att bidra till att utöka företagsverksamheten genom att stödja företagsaffärer, investeringar i anläggningstillgångar eller ökat rörelsekapitalbehov till följd av större affärsvolymer. Mer information om investeringsstrategin: UB Företagsfinansiering

 

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag. Fonden har som mål att välja sådana investeringsobjekt där hållbarhetsfaktorerna är på god nivå och/eller man ser potential att förbättra de sociala egenskaperna under investeringen.

 

Fonden investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. (Uteslutningslistan finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.) Utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen gör fonden positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper och har som mål att investera i objekt, vars miljömässiga och sociala resultat är på god nivå i förhållande till relevanta kontrollgrupper.

 

Bolagens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på en analys av investeringsobjekten före investeringen och på uppföljningsdata som insamlats under investeringen.

 

Fonden investerar inte i bolag som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

e) Andel av investeringar

 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

Främjandet av sociala egenskaper övervakas genom att bl.a. följa upp utvecklingen av antalet anställda i de företag som fonden finansierat, antalet finansierade företag och beloppet av den finansiering som beviljats. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

g) Metoder

 

För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av fondens hållbarhetsindikatorer. Fonden följer upp utvecklingen av antalet anställda i de företag som fonden finansierat, antalet finansierade små och medelstora företag och beloppet av den finansiering som beviljats. Dessutom förutsätts det att investeringsobjekten följer praxis för god styrning och respekterar de mänskliga rättigheterna (Global Compact Compliance), varför fonden också följer nyheter i anslutning till företagen och eventuella imagerisker.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper baserar sig i första hand på data som inhämtats från företagens officiella rapportering. Dessutom utnyttjas hållbarhetsdatabaser (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder samt verifierade företagsrapporter. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data utöver de uppgifter som företagen rapporterat. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Fondens investeringar är delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers till alla investeringsobjekt i sina fonder skickar investerarbrev, där företagen uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna fond har inget officiellt index valts som referensvärde.

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.