Historik

Historik

Att vara föregångare kräver mod som endast erfarenhet kan ge

När Johan Linder och Rasmus Finnilä i slutet på år 1986 bestämde sig för att grunda företaget United Bankers kunde de inte ana hur företaget skulle se ut 35 år senare. Under åren har mycket hänt, världen har ändrats och UB likaså.

 

År 2022 firade vi United Bankers 35-åriga verksamhetshistoria, som började med värdepappersförmedling på Helsingforsbörsen år 1987. Idag är börslistade United Bankers en expert på kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster och har ett unikt produkt- och tjänsteutbud. Bolaget har målmedvetet uppbyggts genom varierande marknadsförhållanden. Att nå framgång och kraftig tillväxt har krävt mod, engagemang och en stark laganda.

1986

United Bankers grundas

Under nästan hela dess verksamhetstid har UB:s kontor varit beläget i hjärtat av Helsingfors, i det 1899 byggda Tallbergs hus.

1987

Värdepappersförmedlingen påbörjas i Helsingforsbörsen.
I början är det sex arbetstagare.

1988

Penningmarknaden liberaliseras.
UB uppnår en marknadsandel på 4,5 procent på Helsingforsbörsen.

1995

UB köper kapitalförvaltningsbolaget Kariluoto & Lehti Omaisuudenhoitopalvelut Oy. I kapitalförvaltningen betonas på basis av kundens mål en individuell portföljförvaltning. Idag är kapitalförvaltningen UB:s största affärssegment.

Några av UB:s anställda i slutet av 1990-talet

2000

Teknologibolagens kurser når sin topp och börsåret är hektiskt. UB gör sin historias hittills bästa resultat.
Den kommande verkställande direktören Patrick Anderson börjar som mäklare på UB.
Bolaget har lite över 20 anställda.

2001

WTC-terrordådet chockerar världen. I New York är börserna stängda i en vecka.

2004

UB lanserar sitt första kapitalgaranterade indexlån.

2006

UB:s första egna fond grundas.

2007

UB omorganiserar sin ägarstruktur och påbörjar implementeringen av tillväxtstrategin. UB Fondbolag Ab grundas för att ansvara för fondens förvaltning och affärsutveckling. UB har nu tre dotterbolag: UB Securities, UB Kapitalförvaltning och UB Fondbolag.
Antal anställda är 32.

2007 Patrick Anderson utses till UB:s verkställande direktör.

2008

UB fortsätter att investera i tillväxt enligt sin tillväxtstrategi. UB Securities grundar ett dotterbolag i London.
Lehman Brothers konkurs utlöser finanskrisen.
UB:s ränteveckor uppnår stor popularitet.
UB lanserar sina första skogsobligationer.

2009

Årets mest populära produkter är M-Real-obligationer, vilka som bäst uppnår en årlig avkastning på 40 procent.
Antal anställda är 46.

2010

Ett år med kraftig tillväxt: omsättningen växer med nästan 50 procent och rörelsevinsten nästan fördubblas.
Antal anställda är 59.

2011

UB säljer UB Securities affärsverksamhet i London. Verksamheten med fokus på kapitalmarknadstjänster lanseras.

UB:s fondverksamhet förstärks betydligt då UB köper Aventum Rahastoyhtiö Oy:s verksamhet. Fusionen sker i början av 2012. Därmed blir även realtillgångsplaceringar en del av UB:s strategi.

REIT- och Infra-fonderna utgör en grund för kapitalförvaltning med fokus på realtillgångar.

Traditionella infrastrukturaffärsverksamheter är elförsörjning och eldistribution, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag.

2012

Förvaltade tillgångar överstiger en miljard euro.
Antalet anställda är 74.

2014

UB noteras på Nasdaq Helsingfors First North marknadsplats.
UB förvärvar majoritetsandelen i Nordic Forest Management Oy/Ab, som är specialiserat på private equity fonder. Det blir startskottet för UB:s skogsfondsverksamhet.
Antalet anställda är 80.

UB noterades på First North marknadsplatsen 24.11.2014.

2015

Tillväxt eftersträvas genom internationalisering och UB Kapitalförvaltnings filial i Stockholm startar sin verksamhet. Ett kontor öppnas också i Åbo.
Specialplaceringsfond UB Skog, som placerar i finsk skog, startar sin verksamhet. UB profileras alltmer som en expert inom placering av realtillgångar.

2016

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter grundas. Fonden placerar i kommersiella- och kontorsfastigheter i hela Norden.
UB Kapitalförvaltning Ab köper POP Bankens investeringsbolag Optium Oy (Ab). Därmed påbörjas samarbetsutvecklingen med POP Bankerna.
Förvaltade tillgångar överstiger två miljarder.
Antalet anställda överskrider 100.

2017

UB genomför sin historias största företagsköp genom att förvärva Suomen Pankkiiriliikes hela aktiekapital. Fusionen träder i kraft 2018. Genom förvärvet får UB mer distributionskraft i sin verksamhet.

2018

Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter grundas för att komplettera urvalet av UB:s realtillgångsfonder.
Förvärvet av KJK Capitals kapitalförvaltningsverksamhet stöder tillväxten av den institutionella kapitalförvaltningen.

2019

UB:s emission för personal och ombud tecknas över 3,1 gånger. Cirka 58 procent av personalen och cirka 67 procent av ombuden deltar i emissionen.
UB övergår till IFRS-rapportering som en del av förberedelser inför börsnoteringen.
Förvaltade tillgångar överstiger tre miljarder.

Engagerade anställda är nyckeln till UB:s framgång. Mer än 60 procent av personalen är också aktieägare i bolaget.

2020

UB lämnar in en ansökan om börsnotering. Handeln med bolagets aktier inleds på Nasdaq Helsinki-börsen den 18 juni 2020.
En europeisk försäkringsgrupp köper skogstillgångarna i UB Nordic Forest Fund I Kb, UB:s första Private Equity-fond som placerar i skogsfastigheter, för cirka 73 miljoner euro.

Övergången till Helsingforsbörsen 2020 var ett viktigt steg i företagets utveckling.

2021

UB:s första fond som använder sig av artificiell intelligens, UB Europa AI, startar sin verksamhet.
Specialplaceringsfond UB Skog Global, som placerar globalt i hela skogssektorns värdekedja, grundas.
UB Nordiska Fastigheter säljer en helhet av sju fastigheter till Norge för cirka 100 miljoner euro.

2022

United Bankers fyller 35 år.

Året får namnet Annus horribilis. Rysslands attack mot Ukraina i februari chockar världen.

För investerarna är året nedslående med kraftig inflation och snabbt stigande räntor som påverkar både aktie- och räntemarknadernas avkastning.

UB inleder förberedelserna för att lansera sin första private equity-fond. Fonden kommer att utnyttja och utvidga UB:s starka expertis inom skogssektorn. UB Forest Industry Green Growth Fund I startar sin verksamhet i början av 2023.

UB erhåller utmärkelsen Suomen innostavimmat työpaikat (”Finlands mest inspirerande arbetsplatser"), vilket signalerar god laganda och hög engagemangsnivå.

2023

United Bankers blir genom sina fonder den tredje största privata skogsinnehavaren i Finland sommaren 2023.

UB Forest Industry Green Growth Fund I, som investerar i innovationer inom skogs- och bioindustrin, startar i januari efter att ha samlat in över 100 miljoner euro i kapital. Fonden offentliggör också sina första investeringar under året.

UB Förnybar Energi, som investerar i vind- och solkraft och deras utvecklingsprojekt, inleder sin verksamhet.

UB Nordic Forest Fund IV Kb fortsätter United Bankers serie av Nordic Forest Fund-skogsfonder som bedriver hållbart skogsbruk.

United Bankers publicerar sin klimatvägkarta och åtar sig att sätta klimatmål i enlighet med Science Based Targets-initiativet (SBTi) som baserar sig på vetenskapliga riktlinjer.

2024

United Bankers genomförde koncerninterna omstruktureringsåtgärder för att effektivisera och förenkla koncernstrukturen. Antalet bolag i koncernen minskades och den tillståndspliktiga verksamheten koncentrerades till två dotterbolag, UB Kapitalförvaltning och UB Fondbolag.