Styrelse

Styrelse

Bolagets styrelseordförande

Johan Linder

Huvudsyssla: Styrelseordförande, United Bankers Abp

Utbildning: Jur.Kand.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, verkställande direktör, 1986–2006

Procopé & Hornborg Attorneys Oy, jurist, 1983–1986

 

Andra förtroendeuppdrag:

United Bankers Abp, styrelseordförande, 2010–

Oy Svartå Gård Ab, styrelseordförande, 2009–

Oy Karl Fazer Ab, styrelsemedlem, 2000–

 

Styrelseledamotens oberoende i enlighet med koden för bolagsstyrning:
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.

Bolagets styrelsemedlem

Rainer Häggblom

Huvudsyssla: Häggblom & Partners Ltd. Oy, styrelseordförande

Utbildning: Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

Häggblom & Partners Ltd. Oy, grundare, styrelseordförande, 2008–

 

Andra förtroendeuppdrag:

UB Corporate Finance Ab, styrelsemedlem, 2024–

United Bankers Abp, styrelsemedlem, 2014–

UB Securities Ab, styrelsemedlem, 2020–2023

Empower Group Ab, styrelseordförande, 2019–

New Forest Company Holdings I, styrelsemedlem, 2019–

UB Fondbolaget Ab, 2016–

TPI Holding Ab, styrelsemedlem, 2014–

UB Nordic Forest Management Ab, styrelseordförande, 2014–

Prime Vision Ab, styrelseordförande, 2011–

The Forest Company Ab, grundare, styrelseordförande, 2008–

Vision Hunters Ab, grundare, styrelseordförande, 2008–

 

Styrelseledamotens oberoende i enlighet med koden för bolagsstyrning:

Icke-oberoende av Bolaget. Häggblom & Partners Ltd. Oy, i vilket Häggblom har direkt bestämmande rätt, har ett samarbetsförhållande med vissa investeringsfonder förvaltade av UB Fondbolag Ab och UB Nordic Forest Management Oy.

Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.

Bolagets vice ordförande

Lennart Robertsson

Huvudsyssla: United Bankers Abp, styrelsens viceordförande, InterFagervik AB, grundare, styrelseordförande
Utbildning: Ekon.Kand.

 

Central arbetserfarenhet:

Björn Axen Holding AB, styrelseordförande 2021-

Din-X Energy AB, styrelseordförande 2021-

IVF Sverige AB, styrelseordförande, 2013–2017

RCO Holding AB, styrelsemedlem, 2012-2019

Forex Bank AB, styrelsemedlem, 2002–2004

Network Automation AB, verkställande direktör, 2002–2007

ASSA ABLOY ASIA PACIFIC LTD, medlem i ledningsgruppen, 1995–2001

Statoil Detaljist AB, verkställande direktör, styrelsemedlem, 1994–1995

 

Andra förtroendeuppdrag:

United Bankers Abp, styrelsens viceordförande, 2018–

C-Medical AS, styrelseordförande, 2020–2022

MIAB AB, styrelseordförande, 2020-2022

Admentum AB, styrelsemedlem, 2018–2021

InterFagervik AB, grundare, styrelseordförande, 2002–

 

Styrelseledamotens oberoende i enlighet med koden för bolagsstyrning:

Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.

Bolagets styrelsemedlem

Tarja Pääkkönen

Huvudsyssla: Boardman Ltd, Partner

Utbildning: diplomingenjör

 

Central arbetserfarenhet:

Boardman Ltd, Partner, 2010–

Itella Abp, Corporate Sales and Marketing, Senior Vice President, 2005–2010  

Nokia Abp, Senior Vice President, 1995–2004

 

Andra förtroendeuppdrag:

United Bankers Abp, styrelsemedlem, 2018–

GRK Infra Ab, styrelsemedlem, 2018–

Panostaja Abp, styrelsemedlem, 2016–

Qentinel Ab, styrelsemedlem, 2016–

SATO Plc, styrelsemedlem, 2013–

YLVA Services Ab (tidigare HYY-gruppen), styrelsemedlem, 2008–

 

Styrelseledamotens oberoende i enlighet med koden för bolagsstyrning:

Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.

Bolagets styrelsemedlem

Eero Suomela

Huvudsyssla: Professionell styrelseledamot
Utbildning: Ekon.Mag., CGR

 

Central arbetserfarenhet:

PrincewaterhouseCoopers Oy, partner, 2000–

KPMG Wideri Ab, partner, 1988–1999

Widenius, Sederholm & Someri, revisor, 1979–1988

 

Andra förtroendeuppdrag:

United Bankers Abp, styrelsemedlem, 2020–

Holiday Club Resorts, styrelsemedlem, 2018–

Marinetek Finland Oy, styrelsemedlem, 2018–

IA Insight Oy, styrelseordförande, 2017–

 

Styrelseledamotens oberoende i enlighet med koden för bolagsstyrning:

Oberoende av Bolaget och dess största aktieägare.

Bolagets styrelsemedlem

Rasmus Finnilä

Huvudsyssla: Kapitalförvaltare, UB Kapitalförvaltning Ab

Utbildning: Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, kapitalförvaltare, 1987–

Lamy Oy, Sales Trader, 1986–1987

Baltic Bankers, analytiker, 1985–1986


Andra förtroendeuppdrag:

United Bankers Abp, styrelsemedlem, 2013–2021, 2022–

Jarafi Ab, styrelseordförande, 2011–


Styrelseledamotens oberoende i enlighet med koden för bolagsstyrning:
Icke-oberoende av Bolaget. Finnilä har ett anställningsförhållande med UB Kapitalförvaltning Ab.

Icke-oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare. Jarafi Oy, i vilket Finnilä har direkt bestämmanderätt, innehar över 10% av Bolagets aktier.

Bolagets styrelsemedlem

Elisabeth Dreijer von Sydow

Huvudsyssla: Investerare, styrelsemedlem, senior advisor

Utbildning: M.Sc. (Intellectual Capital Management)

 

Central arbetserfarenhet:

Adelis Equity Partners, Private Equity Investment Professional, 2014–2023

Handelsbanken Capital Markets, Corporate Finance Associate, 2010–2013

Coller Capital, Private Equity Associate, 2010

 

Andra förtroendeuppdrag:

United Bankers Abp, styrelsemedlem, 2024–

Oy Karl Fazer Ab, styrelsemedlem, 2021–

 

Styrelseledamotens oberoende i enlighet med koden för bolagsstyrning:

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen har upprättat en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Dessutom fastställer bolagets styrelse verksamhetsprinciper enligt 7 kap. 2 § i kreditinstitutslagen i syfte att främja och upprätthålla mångfald i styrelsens sammansättning och att säkerställa att könen är jämlikt representerade i styrelsen.

 

United Bankers Abp:s styrelse har det övergripande ansvaret för att förvaltningen och verksamheten är ändamålsenligt organiserad i bolagen i United Bankers-koncernen. Styrelsen behandlar och fattar beslut i alla ärenden gällande bolagets verksamhet som ur bolagets och koncernens perspektiv är avgörande.

 

Styrelsen ansvarar för att övervakningen av bolagets bokföring och medelsförvaltning har ordnats på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom fattar styrelsen beslut om bolagets strategi, fastställer affärsplanen och budgeten samt behandlar och godkänner halvårsrapporten, bokslutet och verksamhetsberättelsen.

 

I egenskap av styrelse för en värdepapperskoncerns moderbolag ansvarar styrelsen för fastställandet av förvaltnings- och styrsystem som säkerställer att bolaget och koncernen sköts på ett effektivt och stabilt sätt. Styrelsen övervakar genomförandet av systemen och ansvarar för dem.

 

Styrelsen styr och övervakar bolagets verkställande ledning, utser och entledigar den verkställande direktören, godkänner principerna för riskhantering och säkerställer ledningssystemets funktion. Styrelsens uppgift är att främja bolagets och alla dess aktieägares intressen. Styrelseledamöterna representerar inte i bolaget de parter som föreslagit dem till ledamöter.

 

Styrelsen sammanträder regelbundet, minst tio (10) gånger per mandatperiod, i enlighet med en tidtabell som styrelsen i förväg separat fastställt. Dessutom håller styrelsen vid behov extra möten.

Val och mandatperiod

Bolagsstämman väljer ledamöterna för en mandatperiod, som upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska minst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter väljas till styrelsen. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och vice ordförande. Förslaget till styrelsens sammansättning och dess ersättning bereds av bolagets betydande aktieägare.

Lämplighet

I styrelsens sammansättning ska hänsyn tas till de krav som bolagets verksamhet ställer samt till bolagets utvecklingsfas. En person som väljs till styrelseledamot ska ha den kompetens som uppdraget förutsätter och möjlighet att använda tillräckligt med tid för uppdraget. Antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv skötsel av styrelsens uppgifter. Båda könen ska vara representerade i styrelsen. Styrelsen bedömer sina ledamöters tillförlitlighet, lämplighet, kompetens och oberoende och ser till att en bedömning av jäv görs vid behov.

Oberoende

Styrelsen bedömer enligt den finska koden för bolagsstyrning sina ledamöters oberoende och meddelar vilka av dem som är oberoende av bolaget och vilka som är oberoende av de betydande aktieägarna.

 

Majoriteten av styrelseledamöterna ska enligt koden för bolagsstyrning vara oberoende av bolaget. Minst två styrelseledamöter som är oberoende av bolaget ska även vara oberoende av bolagets betydande aktieägare på det sätt som fastställs i koden. I styrelsen ska även ingå ledamöter som enligt anvisningarna från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) kan betraktas som oberoende.

 

Styrelsen bedömer årligen sitt arbete och sina arbetsmetoder. Bedömningen kan genomföras som en intern självbedömning. Det är även möjligt att i den utsträckning som styrelsen anser nödvändig anlita en extern bedömare.

Styrelsens kommittéer

Styrelsen för United Bankers Abp har två kommittéer, ersättningskommittén och revisionskommittén, som hjälper styrelsen att förbereda frågor som rör styrelsen.

Belöningskommittén

Belöningskommitténs uppgift är att biträda United Bankers styrelse med beredningen av belöningsrelaterade ärenden samt att utveckla belöningssystemet för United Bankers verkställande direktör, ledningsgrupp och United Bankers-koncernen. 

 

Belöningskommitténs uppgift är bland annat att:

  • behandla och överlämna ett förslag till styrelsen om belöningspolicyn för organen i United Bankers börsbolag med fastställda principer och beslutsprocesser för belöning av styrelsen, verkställande direktören och en eventuell ställföreträdare för verkställande direktören

  • behandla och överlämna ett förslag till styrelsen om de belöningsprinciper och belöningssystem som används för ledningen och den övriga personalen inom United Bankers-koncernen

  • bereda och utvärdera belöningen av United Bankers verkställande direktör och övriga ledningsgrupp

Belöningskommitténs ordförande och medlemmar utses av bolagets styrelse. I belöningsutskottet ingår minst tre (3) styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna i belöningsutskottet måste vara oberoende av United Bankers. 

 

Medlemmarna i belöningskommittén väljs för en (1) verksamhetsperiod vid styrelsens konstituerande möte efter den ordinarie bolagsstämman. Medlemmarnas mandattid upphör i och med följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

 

Till styrelsens belöningskommittén tillhör Johan Linder (ordförande), Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson och Elisabeth Dreijer von Sydow.

Revisionskommittén

Revisionskommitténs uppgift är att biträda United Bankers styrelse med att säkerställa att United Bankers-koncernen har ett tillräckligt internt övervakningssystem som omfattar hela verksamheten och se till att bolagets riskhantering har ordnats på ett ändamålsenligt sätt samt följa bokslutsrapporteringsprocessen. 

 

I revisionskommitténs uppgifter ingår även bland annat att:

  • övervaka och utvärdera korrektheten i bolagets finansiella rapportering och rapporteringens tillförlitlighet samt följa innehåll och omfattning hos den lagstadgade revisionen av bokslutet och koncernbokslutet

  • övervaka bokslutsuppgifternas rapporteringsprocess och ge rekommendationer i syfte att säkerställa dess tillförlitlighet

  • övervaka skapandet av bolagets bokföringspraxis

  • bereda ett förslag inför bolagsstämman om valet av revisorer och deras arvoden

Revisionskommitténs ordförande och medlemmar utses av United Bankers styrelse. I revisionsutskottet ingår minst tre (3) styrelsemedlemmar, varav minst två (2) måste vara oberoende av United Bankers och minst en (1) medlem måste vara oberoende av United Bankers betydande aktieägare. Minst en (1) medlem av revisionsutskottet måste vara en oberoende person som har sakkunskap i synnerhet inom redovisning, bokföring eller revision.

 

Medlemmarna i revisionskommitténs väljs för en (1) verksamhetsperiod vid styrelsens konstituerande möte efter den ordinarie bolagsstämman. Medlemmarnas mandattid upphör i och med följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

 

Till revisionskommittén hör Eero Suomela (ordförande), Rainer Häggblom och Johan Linder.

Styrelsens mångfald

United Bankers styrelse ser mångfald somen grundläggande förutsätting för affärsverksamheten samt till att nå företagets målsättningar. Styrelsens verksamhet förstärks av att medlemmarna består av personer  med diversitet avseende ålder, utbildningsbakgrund samt erfarenhet.

 

Bolagets styrelse har som krav att styrelsemedlemmarna skall bestå av personer med diverse utbildningsbakgrund samt erfarenhet, för att försäkra styrelsens omfattande insikter i den rådande affärsmiljön. Till styrelsens principer för mångfald hör även kravet på att meddlemmarna skall bestå av personer från olika åldersgrupper.

 

För att befrämja den gemensamma dynamiken och mångfalden inom styrelsen har fokus också lagts på de valda personernas erfarenhet inom styrelseverksamhet. Styrelsen skall därmed bestå av både nya och innovativa medlemmar samt av medlemmar som tillhandahåller långvarig erfarenhet och kunskap inom styrelseverksamhet.

 

Människorna är United Bankers viktigaste tillgång. Vilket också kan beaktas vid sammanställningen av styrelsen där de eftersträvar till att befrämja valet av styrelsemedlemmar som är pålitliga, innovativa och besitter diverse perspektiv.

 

Representationen av de båda könen inom styrelsen ses som en komplementär faktor. Strävan är att styrelsens sammanställning alltid skall bestå av representanter från båda könen för att säkerställa ett optimalt omfattande perspektiv.

 

Styrelsen värderar årligen sin verksamhet, dess arbetsmetoder samt förverkligandet av styrelsemedlemmarnas mångfald med hjälp av självbedömning. Mångfaldsprinciperna tas även i beaktan då föreslagna personer betecknas  till styrelesen.

 

Förverkligandet av mångfaldsprinciperna rapporteras årligen i bolagsstyrningsrapporten.