Företagsansvar

Företagsansvar

Ansvarsfull vägvisare inom förmögenhetsförvaltning

Ansvarstagande innebär för United Bankers hållbarhet som inkluderar ekonomiskt, socialt och miljörelaterat ansvar. Vi vill som bolag bära vårt ansvar och stödja en hållbar utveckling av miljön och samhället. Detta återspeglas i vår strategi, våra värderingar och vår verksamhet. Hållbarhet är också en viktig del av bolagets värdeskapande och United Bankers tillväxtstrategi.

 

United Bankers hållbarhetsprogram

United Bankers vill bära sitt ansvar för miljön och samhället och främja uppfyllandet av målen för hållbar utveckling. I praktiken realiseras United Bankers ansvarstagande i relationerna med kunder och intressenter, ansvarsfulla investeringar och ett hållbart produktsortiment, de anställdas välbefinnande och en tillförlitlig administrering av verksamheten. Klimatförändringarna, genomförandet av de mänskliga rättigheterna och naturens mångfald är viktiga hållbarhetsteman som genomsyrar bolagets verksamhet.

 

Vi bidrar till omställningen mot en hållbar ekonomi och utökar våra kunders förmögenhet på ett hållbart sätt.

MÅL

  • Klimatmål i enlighet med den gröna omställningen
  • Långvariga och förtroendefulla kundrelationer
  • Bästa internationella praxis

Ansvarsfulla investeringar är hörnstenen i United Bankers verksamhet och hållbarhetsaspekterna har integrerats i vår investeringsverksamhet. Detta är viktigt, eftersom merparten av den inverkan som United Bankers verksamhet har på miljön och samhället uppkommer genom investeringarna. Vi agerar enligt bästa internationella praxis för ansvarsfulla investeringar och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet.

 

Det primära målet med vår investeringsverksamhet är att på den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på ett hållbart sätt på såväl lång som kort sikt. Vi tar i våra investeringsbeslut hänsyn till hur kriterierna avseende miljö, socialt ansvar och praxis för god styrning (ESG-faktorer) uppfylls i våra investeringsobjekt. Vi tror att beaktandet av hållbarhetsaspekterna har en positiv inverkan också på investeringarnas avkastning. Integreringen av hållbarhetsaspekterna i våra produkter och tjänster utgör dessutom en väsentlig del av koncernens övergripande riskhantering.

 

Vår investeringsverksamhet styrs av United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Policyn godkänns av bolagets styrelse och för uppdateringen och implementeringen i praktiken ansvarar United Bankers styrgrupp för hållbarhet.

 

Läs mer om ansvarsfulla investeringar.

Betydelsefullt arbete och inspirerande möjligheter

MÅL

  • En yrkeskunnig och engagerad personal
  • En mångfaldig och sammanhållen arbetsplats

Människorna är vår viktigaste resurs. Med en välmående, kunnig och engagerad personal säkerställer vi en kontinuerlig verksamhet och hög sakkunskap. Målinriktat arbete och kompetensutveckling är hörnstenarna i ett framgångsrikt och meningsfullt arbete.

 

United Bankers grundades år 1986 och de stiftande delägarna är fortfarande verksamma i bolaget. Vi har starka traditioner, men vi förstår också vikten av att förnyas och utvecklas. Grunden är en uppmuntrande företagskultur med god laganda som vi hela tiden arbetar för.

 

Vi erbjuder våra anställda omfattande företagshälsovårdstjänster och mångsidiga personalförmåner. Arbetsnöjdheten och välbefinnandet i arbetet följs upp genom regelbundna personalundersökningar och enkäter, som hjälper oss att identifiera eventuella utvecklingsbehov. Dessutom deltar företagshälsovården och en aktiv arbetarskyddsnämnd i arbetet för att säkerställa personalens välbefinnande.

 

Utöver en god hälsa vill vi också stödja de anställdas ork i arbetet genom distansarbete, glidande arbetstid och möjlighet till förkortad arbetsvecka.

 

För att underlätta samordningen av arbete och familj erbjuder vi våra anställda bland annat en tjänst för vård av sjukt barn.

 

Målet med bolagets plan för jämställdhet och likabehandling är att stödja en rättvis och jämlik arbetsmiljö. Vi har förbundit oss att främja jämställdhet och likabehandling samt att förebygga diskriminering i all vår verksamhet. Koncernens mål för mångfald fastställdes år 2022. I vår organisationskultur verkar bland annat en bred åldersfördelning, mångspråkighet och varierande utbildningsbakgrund. En arbetsplats som präglas av mångfald är en styrka, när vi betjänar olika slags kunder, kombinerar vårt kunnande och anpassar oss till förändringar. Vi strävar efter att säkerställa en jämlik lönesättning och lika möjligheter att avancera på karriärstegen.

 

Våra kapitalförvaltnings- och värdepappersförmedlingstjänster samt våra placeringsfonder har beviljats märket Nyckelflaggan som ett bevis på vårt inhemska ursprung och vår sysselsättande verkan i Finland.

Vi agerar öppet och ansvarsfullt

MÅL

  • Transparent och intressant rapportering
  • Hållbarhet har integrerats i belöning, beslutsfattande och riskhantering

En tillförlitlig förvaltning står i centrum för United Bankers verksamhet. Vår verksamhet bygger alltid på praxis för god styrning, lagstiftning och myndighetsanvisningar. I vår effektiva och ansvarstagande förvaltning betonas en stark sakkunskap och kontinuerlig utveckling av verksamheten.

 

United Bankers har som mål att kommunicera öppet, transparent och jämlikt till alla sina intressentgrupper. I kommunikationen är vårt mål att bygga upp och upprätthålla koncernens positiva företagsimage samt att ge en sanningsenlig bild av koncernen, dess verksamhet, målsättningar, strategi och ekonomiska läge.

 

Vi värnar alltid om integritetsskyddet och banksekretessen. Vi behandlar kunduppgifter omsorgsfullt och med iakttagande av dataskyddsförordningen. Hela vår personal utbildas regelbundet för att säkerställa att kraven i lagar och bestämmelser uppfylls samt att de anställda tillägnat sig interna praxis och anvisningar. Hållbarhetsaspekterna har också integrerats i belöningen.

Sociellt samarbete

För att ta ansvar för en hållbar miljö och ett hållbart samhälle har vi integrerat hållbarhet i United Bankers strategi, verksamhet och värderingar. Utöver detta har vi insett att företagens sociala ansvar sträcker sig bortom koncernens eget verksamhetsområde till det omgivande samhället. Som företag stödjer vi årligen projekt och initiativ som syftar till ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar miljö.

 

Läs mer om våra samarbetsprojekt

 

FÖRLÄNGNINGEN AV KRIGET I UKRAINA KRÄVER FORTSATT REGELBUNDEN STÖD

United Bankers har gjort flera donationer via Röda Korset i Finland för att stödja det ukrainska folket i det krigshärjade landet. Många representanter från United Bankers personal har också personligen hjälpt ukrainare genom ekonomiska donationer, deltagande i insamling och leverans av förnödenheter samt genom att hjälpa till med transport av flyktingar.

STÖD FÖR FINLANDS SKOGSSTIFTELSE MED FÖRSÄLJNINGSPROMOTIONSKATTER FÖR TRÄHANDEL

United Bankers Specialplaceringsfond UB Skog är med och finansierar Finlands Skogsstiftelse med frivilliga säljfrämjandeavgifter för trähandel. Finlands Skogsstiftelse är finansiär av kommunikation för skogsägare, skogsindustrin och andra grupper som försörjer sig på skogsbruket. Stiftelsens mål är att trygga skogsbrukets och skogsindustrins verksamhetsförutsättningar, öka användningen av trä och träbaserade produkter samt finansiera forskning inom den sociala och ekonomiska sektorn inom branschen.

STÖD FÖR INNOVATIONER INOM UTBILDNINGSSEKTORN

United Bankers Abp är aktieägare i kapitalinvesteringsbolaget Sparkmind.vc Oy med fokus på utbildningssektorn. Kapitalfonden Sparkmind Fund som förvaltas av Sparkmind.vc investerar i tillväxtbolag inom utbildningsbranschen inom allt från småbarnspedagogik och livslångt lärande till inlärningslösningar för företag.

SKYDD AV ÖSTERSJÖN

United Bankers har stött Baltic Sea Action Group (BSAG) i deras arbete för att skydda Östersjön under flera år. Även vid julen 2023 gavs en donation till BSAG. United Bankers avser fortsätta stödja miljöprojekt regelbundet i framtiden.

Pieni kulkija

United Bankers deltog år 2023 för tredje året i rad i säkrandet av barnens skolväg genom att stödja verksamheten Pieni kulkija ("Liten fotgängare"). Representanter från United Bankers personal delade ut reflexvästar med LED-lampor till förstaklassare vid Skatuddens grundskola för att främja säkerheten på skolvägen.

–––––
Det material och den information som presenteras i denna rapport baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga och på koncernens egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten.