Bolagsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämma 2024

Kallelse till bolagsstämman
Bolagsstämmans protokoll 2024
Agenda
Årsberättelse 2023
Bokslutskommuniké 2023
Styrelsens förslag till bolagsstämman
Aktieägarnas förslag till bolagsstämman
Presentation av styrelsemedlemmar
Elisabeth Dreijer von Sydow CV
Ersättningsrapport
Ersättningspolicy
Bolagsstyrningsrapport
Dataskyddsbeskrivning
VDs översikt (inspelning)

 

United Bankers Abp:s ordinarie bolagsstämma 2024

United Bankers Abp:s ordinarie bolagsstämma ordnades fredagen den 22 mars 2024.

Bolagsstämmans befogenhet

Bolagsstämman är United Bankers Abp:s högsta beslutande organ där aktieägarna använder sin beslutanderätt i frågor som berör Bolaget. Bolagsstämman behandlar de ärenden som fastställs i aktiebolagslagen och bolagsordningen, exempelvis fastställande av bokslutet, beslut om dividendutdelning och ändring av bolagsordningen, väljer styrelsen och revisorer och beslutar om deras arvoden. Den ordinarie bolagsstämman hålls en gång om året och extra bolagsstämma sammankallas vid behov.

Aktieägare som är antecknad i UB:s aktieägarförteckning på avstämningsdagen för bolagsstämman har rätt att delta i bolagsstämman och använda sin rösträtt. Aktieägarna kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman antingen personligen eller via ett befullmäktigat ombud. Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Samtliga aktier i Bolaget har lika rättigheter vid utdelning av Bolagets tillgångar.

I enlighet med aktiebolagslagen kräver de flesta besluten på bolagsstämman enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vissa beslut av bolagsstämman, exempelvis om riktad emission, kräver två tredjedelars majoritet både av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Vid personval blir den kandidat vald som får de flesta rösterna, om inte före valet beslutats att en kandidat måste få över hälften av de avgivna rösterna för att bli vald.

Kallelse till bolagsstämma och stämmomaterial

UB publicerar kallelsen till bolagsstämma tidigast två (2) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma ska innehålla ett förslag till föredragningslista och aktieägarna ska ges tillgång till tillräckligt med information om ärendena som behandlas.

Bolaget lägger ut följande stämmohandlingar till påseende på Bolagets webbplats senast tre (3) veckor före bolagsstämman:

  • Kallelse till bolagsstämma
  • Beslutsförslag till bolagsstämman
  • Handlingar som företes bolagsstämman
  • Ersättningspolicy samt -rapport, vid behov
  • Då bolagsstämman skall behandla bokslutet: bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse.

Om ett beslut gäller emission av aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, ökning av aktiekapitalet, dividendutdelning, återbetalning av medel från fonden för inbetalt fritt eget kapital , minskning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier eller likvidation av United Bankers Abp, och om bokslutet inte behandlas på stämman, ska även följande information göras tillgänglig på webbplatsen senast tre (3) veckor innan bolagsstämman:

  • Det senaste bokslutet samt den senaste verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.
  • Beslut som eventuellt efter den senaste räkenskapsperioden har fattats om utbetalning av bolagets medel;
  • Halvårsrapport som har upprättats efter den senaste räkenskapsperioden; och
  • Styrelsens redogörelse för sådana händelser efter det senaste bokslutet eller den senaste halvårsrapporten som väsentligt påverkar bolagets ställning.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att få ett ärende som enligt aktiebolagslagen lag ankommer på bolagsstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Bolaget meddelat på sin webbplats i god tid det datum före vilket en aktieägare till Bolagets styrelse ska lägga fram ett ärende som aktieägaren vill att den ordinarie bolagsstämman ska behandla. Ett yrkande anses alltid ha gjorts i tillräckligt god tid, om styrelsen har underrättats om yrkandet senast fyra (4) veckor innan stämmokallelsen utfärdats.

Bolagsstämmoprotokoll

United Bankers Abp lägger ut på sin webbplats bolagsstämmoprotokollet inklusive röstningsresultat inom två (2) veckor efter bolagsstämman. Materialet finns till påseende i minst tre (3) månader efter bolagsstämman.