UB Yritysrahoitusrahasto

UB Yritysrahoitusrahasto

UB Yritysrahoitusrahasto on ammattimaisille sijoittajille suunnattu rahasto, joka tarjoaa suomalaisille PK-sektorin yhtiöille perinteistä pankkirahoitusta tukevaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta.

 

Tyypillinen lainakoko on 1–5 Meur. Lainojen käyttötarkoituksena on tukea yrityksiä käyttöpääomatarpeissa, investointien rahoituksessa tai yritysjärjestelyissä.

 

Lisätietoa:

johtaja, UB Yritysrahoitusrahasto

Mika Nissi

mika.nissi@unitedbankers.fi +358 40 700 2170

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

 

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä.

 

Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahasto pyrkii edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua; edistämällä työllisyyttä sekä rahoittamalla pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Näiden yhteiskunnallisten ominaisuuksien edistämisestä kerrotaan rahaston raportoinnissa. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät rahaston salkunhoitajat United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit,
Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, erityisesti sosiaalisia tavoitteita.  Rahasto myöntää räätälöityä rahoitusta Suomalaisille pk-sektorin yrityksille. Tällä toiminnalla rahasto edistää erityisesti YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, rahoittamalla PK-sektorin yrityksiä ja edistämällä siten yritysten kasvua ja työllisyyttä PK-sektorilla.

 

PK-sektorin yritykset tuottavat yli puolet Suomen kansantalouden yritysten tuottamasta arvonlisästä. Noin 60 % kokonaistyövoimasta työskentelee pk-sektorilla (laskettu henkilötyövuosina). PK-sektorin yrityksissä on myös arvonlisän kasvu tyypillisesti suurempaa suhteellisesti kuin suuremmissa yrityksissä. Tämä on myös näkynyt siinä, että pk-sektorin henkilötyövuosina laskettu työvoiman kasvu on tyypillisesti suurempaa kuin suuremmissa yrityksissä. PK-sektorin työllistyminen kohdentuu myös useammin juuri kotimaahan, suurempien yritysten investointien kohdentuessa suhteellisesti enemmän maan rajojen ulkopuolelle. Itsenäisten pk-yritysten tuottavuuden kasvu on ollut 2010-luvulla myös hieman suurempaa kuin suuremmissa yrityksissä. Tutkimusten mukaan joustavat ja yritysten tarpeisiin sopivat rahoitusratkaisut ovat avainasemassa PK-sektorin yritysten kehitykselle ja sektorin työllisyyden kasvulle. (TEM, 2020: Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja kasvun aikaansaamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 7/2020.  Saatavilla osoitteessa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162079/TEM_2020_7.pdf)    

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB Yritysrahoitusrahasto I -rahasto lainaa vakuudellisia vieraanpääoman lainoja kotimaisille pk-sektorin yrityksille. Rahaston myöntämistä lainoista merkittävä osa kohdistuu yritysten tekemien investointien rahoittamiseen, tätä kautta rahasto pystyy tukemaan myös positiivista työllisyyskehitystä kohdeyhtiöissä. Rahaston sijoitusstrategiana on rahoittaa Suomalaisia tai Suomessa toimivia pk-sektorin yrityksiä. Rahaston myöntämät lainat tähtäävät yritystoiminnan kasvattamiseen yrityskauppojen, käyttöomaisuusinvestointien tai liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena kasvavan käyttöpääoman tukemiseen. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: UB Yritysrahoitusrahasto

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii valitsemaan sellaisia sijoituskohteita, joissa kestävyystekijät ovat hyvällä tasolla ja/tai joissa nähdään potentiaalia edistää yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoituksen aikana.

 

Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla (Poissulkulista saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen). Rahasto tekee sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja pyrkii sijoittamaan kohteisiin, joiden ympäristöllinen ja sosiaalinen performanssi on hyvällä tasolla relevantteihin verrokkeihin nähden.

 

Yhtiöiden hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu sijoituskohteiden analyysiin ennen sijoitusta ja kerättyihin seurantatietoihin sijoituksen aikana.

 

Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Yhteiskunnallisten ominaisuuksien edistämistä seurataan seuraamalla mm. rahaston rahoittamien yritysten työntekijämääriä ja niiden muutosta, sekä rahoitettujen pienten ja keskisuurten yritysten ja niiden rahoituksen määrää. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla rahaston kestävyysindikaattorien kehitystä. Rahasto seuraa yritysten työntekijämääriä ja niiden muutosta, sekä rahoitettujen pienten ja keskisuurten yritysten ja niiden rahoituksen määrää. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteet noudattavat hyvää hallintotapaa ja kunnioittavat ihmisoikeuksia (Global Compact compliance), hoten rahasto seuraa myös yrityksiin liittyvää uutisointia ja mahdollisia maineriskejä. 

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti yritysten virallisesta raportoinnista saataviin tietoihin. Lisäksi hyödynnetään vastuullisuustietokantojen (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä ja yritysten varmennettuja raportteja. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella yritysten raportoimien tietojen lisäksi. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU: taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Rahaston sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittaja kirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

 

Tälle rahastolle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä.