Riskhantering och riskkontroll

Riskhantering och riskkontroll

Syftet med United Bankers Abp:s riskhantering är att minska sannolikheten för att riskerna förverkligas och att minska de ofördelaktiga inverkningarna på bolagets affärsverksamhet ifall riskerna förverkligas. Styrelsen beslutar om målen för bolagets riskhantering och fastställer riskhanteringspolicyn samt svarar för uppföljning av riskhanteringen. UB:s riskhanteringsfunktion svarar för de praktiska åtgärderna inom ramen för riskhanteringspolicyn. Internrevisionen svarar för kontrollen av att riskhanteringssystemet fungerar.

 

Styrningen av UB-koncernens riskhantering är koncentrerad till moderbolaget i vilket lag- och compliance- samt riskhanteringsfunktionerna betjänar hela UB-koncernen. Riskhanteringsdirektören ansvarar för riskhanteringen. I verksamheten deltar även såväl bolagets lag- och compliancefunktion som ledningen för varje koncernbolag.

 

Riskhanteringsfunktionen är en kontrollfunktion som ansvarar bland annat för hanteringen av operativa risker, marknads-, kredit- och likviditetsrisker. Riskhanteringsdirektören rapporterar regelbundet direkt till UB:s styrelse och UB:s verkställande direktör så att bolagets operativa ledning och högsta ledning håller sig informerad om de risker som gäller UB-koncernen och hanteringen av dem. En riskkartläggning, i vilken utreds riskerna i samband med affärsverksamheten utförs varje halvår av respektive koncernbolag i samarbete med riskhanteringen och affärsverksamheten.

 

En oberoende lag- och compliancefunktion svarar i sin tur för compliance-riskhanteringen vid UB-koncernen. Med compliance-risk avses risk som orsakas av att den externa regleringen, de interna rutinerna och de behöriga rutinerna och etiska principerna i kundrelationer inte iakttas. Compliance-funktionen rapporterar regelbundet direkt till UB:s verkställande direktör om sina iakttagelser. Compliance-funktionen rapporterar om sina iakttagelser även till UB:s styrelse två gånger om året.