Revision och intern revision

Revision och intern revision

United Bankers Abp:s revisor är Oy Tuokko Ltd och den huvudansvariga revisorn är CGR Janne Elo. KPMG Oy Ab svarar för den interna revisionen, ansvarig revisor är Harri Leppiniemi.

 

Revisorer bedömer i enlighet med lagstiftningen korrektheten i den finansiella rapporteringen. Revisorerna har i uppgift att granska UB-koncernens bokföring, bokslut och förvaltning. Revisorerna granskar att UB-koncernens verksamhet följer lagen och att boksluten uppgörs i enlighet med gällande lagar och förordningar och ger aktieägarna och övriga intressegrupper riktig och tillräcklig information om UB-koncernens verksamhetsresultat och finansiella ställning.

 

Internrevisionen har som mål att med hjälp av granskningar bedöma om bolagets finansiella rapportering fungerar och är tillräcklig och rapportera om sina granskningar till den operativa ledningen och styrelsen. UB-koncernen har inte en egen separat organisation för internrevision. Bolaget har lagt ut internrevisionen på entreprenad till KPMG Oy Ab, men det är bolagets styrelse och verkställande direktören som bär ansvaret för ordnande av internrevisionen.