Förvaltningsprinciper

Förvaltningsprinciper

I United Bankers Abp beslutsfattande och förvaltning iakttas den finska aktiebolagslagen och övriga lagar och bestämmelser som gäller i Finland offentligt noterade bolag, bolagets bolagsordning, styrelsens och utskottens arbetsordningar, bolagets policyer och anvisningar samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Finansinspektionens och Nasdaq Helsingfors regler och föreskrifter.

 

United Bankers Abp följer samtliga rekommendationer i den finska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2020. Koden för bolagsstyrning finns på Värdepappersmarknadsföreningen rf:s webbplats på adressen www.cgfinland.fi.

 

United Bankers Abp är därtill i egenskap av holdingföretag för värdepappersföretag och fondbolag skyldigt att iaktta i Finland gällande nationell och europeisk reglering av finansbranschen. I United Bankers-koncernens förvaltning och beslutsfattande iakttas således också bestämmelserna i lagen om investeringstjänster, i tillämpliga delar bestämmelserna i kreditinstitutslagen, lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer. I United Bankers-koncernen iakttas också Finans Finlands handelsanvisning för medlemssammanslutningar som tillhandahåller investeringstjänster.