Strukturerade placeringslån

Strukturerade placeringslån

Strukturerade placeringslån erbjuder privatplaceraren möjligheten att diversifiera placeringar på olika marknader och placeringsobjekt i vilka direkta placeringar kan vara svåra att genomföra. Med strukturerade produkter avses bland annat olika produkter som är förknippade med utveckligen på aktiemarknader eller strukturerade ränteplaceringar vilka baserar sig på prissättningen av en eller flera företags kreditrisk. Produkter som många redan känner till är bland annat Skogsobligationer och Företagslånekorgar.

 

UB erbjuder sina kunder strukturerade placeringslån av hög kvalitet

Placeringslånen delas upp i två grupper: kapitalgaranterade och icke-kapitalgaranterade. Vi anser det vara viktigt att produkterna lämpar sig för kundernas behov och det rådande marknadsläget.

 

Kapitalgaranterade placeringslån lämpar sig väl till exempel för placeringar på tillväxtmarknader. De erbjuder även en möjlighet att placera till exempel i råvaror eller andra sådana objekt i vilka det kan vara svårt eller till och med omöjligt för en privatplacerare att placera i vanliga fall. UB erbjuder även andra placeringslån med hög avkastningspotential, exempelvis räntestrukturer och strukturer som är bundna till utvecklingen på aktiemarknaden.

 

UB konkurrensutsätter alla placeringslån som den säljer mellan olika emittenter och eftersträvar genom detta att alltid erbjuda produkterna till kunderna med utmärkta villkor.

Ajankohtaiset kampanjat