Fonder

Fonder

Fondtyp

Fondens marknader

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien. Minimiteckningarna och möjligheten till att fondspara gäller i MittUB-nättjänsten. Närmare information om fondandelsseriernas arvoden, teckningstillfällen och tillämpade undantag är nämnda i respektive fondprospektet. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet och fondprospektet.

UB:s unika fondsortiment erbjuder placerare alternativ för olika behov. Sök med hjälp av klassifikation de fonder och geografiska marknader som intresserar dig mest.

UB Amerika

Aktiefond

UB Amerika placerar på aktiemarknaden i USA. Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på aktiemarknaden i USA. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Asien Fastighetsaktie

Fastighetsaktiefond

En aktiefond som placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på marknaden i Asien och andra tillväxtmarknader. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB EM Infra

Infrastruktursfond

UB EM Infra erbjuder en möjlighet att placera i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarknaderna. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Europa AI

Aktiefond

UB Europa AI placerar sina tillgångar i europeiska aktier med hjälp av metoder som baserar sig på artificiell intelligens. Fondens mål är att överstiga den genomsnittliga avkastningen på den europeiska aktiemarknaden. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Europa Fastighetsaktie

Fastighetsaktiefond

UB Europa Fastighetsaktie gör likvida placeringar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. Fonden erbjuder placerare en möjlighet att minska på de fluktuationer som aktie- och räntemarknaden orsakar. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Finland

Aktiefond

UB Finland lämpar sig för en långfristig placerare som har tilltro till finländska börsnoterade bolags framgång. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Finska Fastigheter

Fastighetsfond

Fonden placerar i finska fastigheter med bred diversifiering. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Förnybar Energi

Infrastruktursfond

Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi erbjuder möjlighet att investera i den växande marknad som uppstått i och med energiomställningen och den gröna omställningen. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Global

Aktiefond

UB Global kombinerar i sin placeringspolitik aktiv placering och indexplacering. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Global Fastighetsaktie

Fastighetsaktiefond

UB Global Fastighetsaktie lämpar sig för långsiktiga placerare som vill göra likvida och diversifierade placeringar i fastigheter. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB High Yield

Räntefond

UB High Yield-fondens tillgångar placeras i ränteinstrument, huvudsakligen i high yield-företagslån. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Infra

Infrastruktursfond

UB Infra erbjuder en möjlighet att placera globalt i stabila infrastrukturaffärsverksamheter som ger en god avkastning. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Kortränta

Räntefond

UB Kortränta lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med låg risknivå. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Nordamerika Fastighetsaktie

Fastighetsaktiefond

UB Nordamerika Fastighetsaktie passar placeraren med en lång placeringshorisont och som vill göra diversifierade placeringar på USA:s, Kanadas och Mexikos fastighetsmarknader. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Nordiska Fastigheter

Fastighetsfond

UB Nordiska Fastigheter är en fond som placerar i kommersiella fastigheter. Fonden är den första till alla investerare riktade fonden i Finland som diversifierar placeringarna brett i hela Norden. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Ränta Plus

Räntefond

UB Ränta Plus lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med måttlig risknivå. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i depositioner och korta ränteinstrument med låg risknivå. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Skog

Skogsfond

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Skog Global

Skogsfond

Fonden erbjuder en möjlighet att placera i skogsindustrins växande och utvecklande värdekedja med en enda placering. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

UB Smart

Multistrategifond

UB Smart -fondens tillgångar placeras huvudsakligen på internationella aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning

Asilo Argo

Aktiefond

En global aktiefond, som söker företag med betydande långsiktigt tillväxtpotential till sin portfölj. Läs mer

Laddar...

Riskgrupp
Minsta teckning