Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet

United Bankers Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja muita Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä, hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä, yhtiön politiikkoja ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, Finanssivalvonnan sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

 

United Bankers Oyj noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2020 suosituksia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

 

United Bankers Oyj on lisäksi sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiön omistusyhteisönä velvollinen noudattamaan Suomessa voimassaolevaa kansallista ja eurooppalaista finanssialan sääntelyä. United Bankers -konsernin hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan siten myös sijoituspalvelulain, soveltuvin osin luottolaitostoiminnasta annetun lain, sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain säännöksiä sekä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamia ohjeita. United Bankers -konsernissa noudatetaan myös Finanssiala ry:n sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjetta.