Varainhoito

Varainhoito

UB 360 -varainhoitomallissamme yhdistyvät aktiivisen sijoittamisen ja indeksisijoittamisen parhaat puolet. Salkunhoitotiimimme on erittäin kokenut ja sitoutunut, ja jokaisella varainhoitoasiakkaallamme on henkilökohtainen varainhoitaja. Tämä mahdollistaa yksilöllisen sijoitusstrategian laatimisen, asiakaskohtaisesti valittujen sijoituskohteiden käyttämisen sekä laadukkaan neuvonnan kaikissa sijoittamiseen liittyvissä asioissa.

 

Yksilöllisen UB 360 -varainhoitomallin komponentit

Varainhoitosalkun ydinkomponentit – osakkeet ja korot

Varainhoidon allokaatiotiimi valitsee asiakkaalle soveltuvat ja asiakkaan salkkuun kulloisenkin markkina- ja taloustilanteen mukaan optimaaliset sijoituskohteet. Valinnat voidaan tehdä eri alueita ja toimialoja edustavien aktiivisten osakerahastojen, kustannustehokkaiden indeksirahastojen ja ETF:ien sekä eri riskiluokkia edustavien korkorahastojen ja muiden ETF:ien joukosta. Sijoittaminen maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä kaikki markkina-alueet ja sijoitustyylit mahdollistaa laajan hajautuksen ja parantaa merkittävästi sijoitustavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä.

NELJÄ STRATEGIAA: OSAKE 25, OSAKE 50, OSAKE 75 JA OSAKE 100

SIJOITUSPROSESSI

Asiakas valitsee itselleen sopivan strategian, jonka mukaan tehdään perusallokaatio. Salkunhoitoryhmän viikoittaisissa allokaatiokokouksissa päätetään omaisuusluokkakohtaisesta ja omaisuusluokkien sisäisestä allokaatiosta sekä varmistetaan riittävä hajautus. Ryhmä kartoittaa kustannustehokkaat ETF:t ja parhaat rahastot sekä seuraa sovittua perusallokaatiota. Salkunhoitajat seuraavat jatkuvasti ja reaaliaikaisesti markkinoita ja hyödyntävät yhteistyökumppaneiden sijoitustutkimusta.

Varainhoitosalkun lisäkomponentit*

Asiakas voi halutessaan valita varainhoitosalkkuunsa esimerkiksi seuraavia lisäkomponentteja: metsä-, kiinteistö-, kiinteistöosake-, infrastruktuuriosake-, korko- ja osakerahastot, strukturoidut joukkovelkakirjalainat sekä täyden valtakirjan varainhoidon asiakas myös suorat osakkeet ja suorat joukkovelkakirjalainat.

 

*Lisäkomponentit eivät kuulu täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen piiriin vaan niistä solmitaan erilliset sopimukset.

REAALIOMAISUUS OSANA VARAINHOITOSALKKUA

Reaaliomaisuus sopii erittäin hyvin lähes kaikkiin sijoitussalkkuihin hajauttamaan riskiä ja suojaamaan salkun arvoa inflaatiolta. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri-, maa- ja metsäomaisuus. Se tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä.

METSÄRAHASTOT

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan ratkaisun sijoittaa metsään hyvin hajautetun ja ammattimaisesti hoidetun metsäportfolion kautta. Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa koko metsäsektorin kasvavaan ja kehittyvään arvoketjuun yhdellä sijoituksella.

KIINTEISTÖRAHASTOT

Kiinteistörahastot tarjoavat mahdollisuuden vakaaseen, inflaatiosuojattuun tuottoon erilaisissa taloussuhdanteissa ja sopivat siten moniin sijoitussalkkuihin hajauttamaan riskiä. Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt sijoittaa muun muassa ruokakauppa-, logistiikka- ja toimistokiinteistöihin sekä julkishallinnon kiinteistöihin laajasti Pohjoismaiden alueella. Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen sijoituskohteita ovat muun muassa tontit, asunnot, yhteiskunta-, toimisto-, logistiikka- ja liikekiinteistöt Suomessa.

KIINTEISTÖOSAKERAHASTOT

Kiinteistöosakerahastomme sijoittavat REIT-yhtiöihin eri puolilla maailmaa. REIT:it (Real Estate Investment Trust) ovat yhteisöverovapaita kiinteistöportfolioita, jotka maksavat lähes koko kiinteistövuokratuottonsa osinkoina sijoittajille. Ne tarjoavat likvidin ja hajautetun tavan sijoittaa kiinteistöihin. UB Global Kiinteistöosake -rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pörssilistattuihin kiinteistösijoitusosakkeisiin. UB Eurooppa Kiinteistöosake -rahasto sijoittaa listattuihin eurooppalaisiin kiinteistösijoitusosakkeisiin. UB Aasia Kiinteistöosake -rahasto on Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoittava osakerahasto. UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake -rahasto sijoittaa hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistömarkkinoille.

Lue lisää kiinteistöosakerahastoista »

INFRASTRUKTUURIRAHASTOT

Infrastruktuuriyhtiöiden etuna on hyvä tuottopotentiaali ja samalla perinteisiä osakesijoituksia keskimäärin vakaampi kehitys. Infrastruktuuriyhtiöt keskittyvät yhteiskunnan perusrakenteiden ja -palveluiden tuottamiseen. Muun muassa sähkö-, vesi- ja tieverkot ovat toimivan yhteiskunnan ja talouden edellytyksiä. UB Infra -rahasto sijoittaa vakaisiin ja hyvätuottoisiin infrastruktuuriliiketoimintoihin maailmanlaajuisesti ja UB EM Infra -rahasto voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin. UB Uusiutuva Energia -rahaston varat sijoitetaan uusiutuvan energian kehityshankkeisiin ja uusiutuvan energian voimalaitoksiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaloihin.

Lue lisää infrastruktuurista »

STRUKTUROIDUT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Strukturoidut joukkovelkakirjalainat tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia eri markkinoille sekä sijoituskohteisiin, joihin yksityissijoittajan voi olla hankala sijoittaa suoraan. Monille tuttuja strukturoituja tuotteita ovat muun muassa Yrityslainakorit.

SUORAT OSAKKEET (erillinen valtakirjalla hoidettava salkku)

Varainhoidon osakesalkut Suomi ja Eurooppa tarjoavat pääsyn kansainvälisille vientimarkkinoille. Suomi-salkussa (10–12 yhtiötä) merkittävä paino on globaaleista megatrendeistä hyötyvässä metsäklusterissa. Eurooppa-salkkuun (15 yhtiötä) kuuluu paljon globaaleja vientiyhtiöitä ja kansainvälisiä luksustuoteyhtiöitä, joiden kasvu tulee vaurastuvasta Aasiasta.

Suorat joukkovelkakirjalainat (erillinen valtakirjalla hoidettava salkku)

Joukkovelkakirjalainojen arvonkehitykseen vaikuttavat osin erilaiset tekijät kuin osakkeiden kehitykseen, joten ne pienentävät salkun kokonaisuuden arvonvaihtelua. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden tasaiselle kassavirralle. Varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yhtiöiden 3–5 vuoden mittaisiin high yield -yrityslainoihin, mutta myös hybridi- ja pääomalainat ovat mahdollisia.

Korkorahastot

Matalan riskin korkorahastot UB Lyhyt Korko ja UB Korko Plus sijoittavat lyhyisiin korkoinstrumentteihin ja sopivat lyhytaikaisiksikin sijoituskohteiksi, kun tavoitellaan kassavaroille pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. Erikoissijoitusrahasto UB High Yield tarjoaa keskimääräistä korkeampaa tuottoa korkosijoituksille. UB High Yield sijoittaa korkoinstrumentteihin, pääasiassa high yield -yrityslainoihin, joiden korkeampaan tuotto-odotukseen liittyy myös korkeampi riski.

OSAKERAHASTOT

Osakerahastoilla haetaan kohdennetusti keskimääräistä markkinatuottoa parempaa tuottoa. Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo sijoittaa varansa 10–15:een vahvan kasvupotentiaalin yhtiöön ilman toimiala- tai maantieteellisiä rajoitteita. UB Suomi -rahasto sijoittaa suomalaisiin listattuihin yhtiöihin. UB Amerikka -rahaston varat sijoitetaan laajasti Yhdysvaltain osakemarkkinoille ja Erikoissijoitusrahasto UB Global sijoittaa maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä eri markkina-alueet ja sijoitustyylit. Sijoitusrahasto UB Eurooppa AI sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä.

Ota yhteyttä!

Varaa aika tapaamiselle, jätä soittopyyntö tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Asiantuntijamme auttavat mielellään.
Juuso Uski, yksityisasiakkaiden varainhoidon johtaja

Ota meihin yhteyttä »

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

UB 360 Suomi osake

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, edistää kestävyystekijöitä

 

Varainhoitostrategia edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä poissulkemalla tiettyjä toimialoja ja toimintoja. Strategia pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Varainhoitostrategian edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät United Bankersin salkunhoitajat Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen avulla United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Varainhoitostrategia noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Varainhoitostrategian vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan säännöllisesti. Tuotteella ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Varainhoitostrategian edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla.

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB 360 Suomi osake -varainhoitostrategia sijoittaa suomalaisiin listattuihin yhtiöihin. Suomi-salkussa (10–12 yhtiötä) merkittävä paino on globaaleista megatrendeistä hyötyvässä metsäklusterissa. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: Varainhoito

 

Varainhoitostrategia edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Varainhoitostrategiassa tehdään sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja pyritään sijoittamaan kohteisiin, joiden ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen performanssi on hyvällä tasolla relevantteihin verrokkeihin nähden.

 

Varainhoitostrategia ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

 

Hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening). Varainhoitostrategia ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Varainhoitostrategia edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Varainhoitostrategia ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Varainhoitostrategian edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Varainhoitostrategian edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla valittujen kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Lisäksi valittuja indikaattoreita ja niiden kehitystä voidaan verrata muiden vastaavien strategioiden tai rahastojen indikaattorien kehitykseen. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Varainhoitostrategian sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Varainhoitostrategian sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittajakirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

 

Tälle tuotteelle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä

UB 360 Eurooppa osake

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, edistää kestävyystekijöitä

 

Varainhoitostrategia edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä poissulkemalla sijoituskohteistaan tiettyjä toimialoja ja toimintoja. Strategia pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Varainhoitostrategian edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät United Bankersin salkunhoitajat Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen avulla United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Varainhoitostrategia noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Varainhoitostrategian vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan säännöllisesti. Tuotteella ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Varainhoitostrategian edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla.

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB 360 Eurooppa osake -varainhoitostrategia sijoittaa eurooppalaisiin listattuihin yhtiöihin. Eurooppa-salkkuun (15 yhtiötä) kuuluu paljon globaaleja vientiyhtiöitä ja kansainvälisiä luksustuoteyhtiöitä, joiden kasvu tulee vaurastuvasta Aasiasta Lisätietoja sijoitusstrategiasta: Varainhoito

 

Varainhoitostrategia edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Varainhoitostrategiassa tehdään sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja pyritään sijoittamaan kohteisiin, joiden ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen performanssi on hyvällä tasolla relevantteihin verrokkeihin nähden.

 

Varainhoitostrategia ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

 

Hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening). Varainhoitostrategia ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Varainhoitostrategia edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Varainhoitostrategia ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Varainhoitostrategian edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Varainhoitostrategian edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla valittujen kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Lisäksi valittuja indikaattoreita ja niiden kehitystä voidaan verrata muiden vastaavien strategioiden tai rahastojen indikaattorien kehitykseen. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Varainhoitostrategian sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Varainhoitostrategian sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittajakirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

 

Tälle tuotteelle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä

UB 360 Osake 25

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, edistää kestävyystekijöitä

 

Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä. Lisäksi edellytetään hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät United Bankersin salkunhoitajat ja allokaatiotiimi Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen avulla United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Varainhoitostrategia noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Varainhoitostrategian vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan säännöllisesti. Tuotteella ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB 360 -varainhoitomallissa yhdistyvät aktiivinen sijoittaminen ja indeksisijoittaminen. Asiakas valitsee UB 360 -varainhoitomallin vaihtoehdoista itselleen sopivan varainhoitostrategian, jonka mukaan tehdään perusallokaatio, joka määrittää osake- ja korkosijoitusten suhteen asiakkaan salkussa. Tässä Osake 25 -varainhoitostrategiassa perusallokaatio on 25 % osakkeita ja 75 % korkosijoituksia.

 

Varainhoidon allokaatiotiimi valitsee asiakkaalle soveltuvat ja asiakkaan salkkuun kulloisenkin markkina- ja taloustilanteen mukaan optimaaliset sijoituskohteet. Valinnat voidaan tehdä eri maantieteellisiä alueita ja eri toimialoja edustavien aktiivisten osakerahastojen, kustannustehokkaiden indeksirahastojen eli ETF:ien (exchange traded funds) sekä eri riskiluokkia edustavien korkorahastojen ja muiden ETF:ien joukosta. Sijoittaminen maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä laajasti eri markkina-alueet ja sijoitustyylit mahdollistaa laajan hajautuksen ja parantaa merkittävästi sijoitustavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: Varainhoito

 

Varainhoitostrategia edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä, sekä poissulkemalla tiettyjä toimialoja tai toimintoja (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä

 

Hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti tietoihin sijoituskohteiden SFDR-luokittelusta, sillä SFDR 8 ja SFDR 9 -sijoitustuotteiden on lähtökohtaisesti noudatettava hyvää hallintotapaa. Lisäksi voidaan hyödyntää Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoja (Global Standards Screening). Varainhoitostrategia ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Varainhoitostrategia edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Varainhoitostrategia ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Varainhoitostrategiassa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Lisäksi ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä seurantaan seuraamalla vallittuja kestävyysindikaattoreita, joita ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Varainhoitostrategiassa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Varainhoitostrategian edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla valittujen kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Varainhoitostrategian sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Varainhoitostrategian sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu muun muassa Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers osallitsuu sijoittajakirjeisiin, joissa kannustetaan sijoituskohteita läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

Tälle tuotteelle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä

UB 360 Osake 50

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, edistää kestävyystekijöitä

 

Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä. Lisäksi edellytetään hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät United Bankersin salkunhoitajat ja allokaatiotiimi Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen avulla United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Varainhoitostrategia noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Varainhoitostrategian vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan säännöllisesti. Tuotteella ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB 360 -varainhoitomallissa yhdistyvät aktiivinen sijoittaminen ja indeksisijoittaminen. Asiakas valitsee UB 360 -varainhoitomallin vaihtoehdoista itselleen sopivan varainhoitostrategian, jonka mukaan tehdään perusallokaatio, joka määrittää osake- ja korkosijoitusten suhteen asiakkaan salkussa. Tässä Osake 50 -varainhoitostrategiassa perusallokaatio on 50 % osakkeita ja 50 % korkosijoituksia.

 

Varainhoidon allokaatiotiimi valitsee asiakkaalle soveltuvat ja asiakkaan salkkuun kulloisenkin markkina- ja taloustilanteen mukaan optimaaliset sijoituskohteet. Valinnat voidaan tehdä eri maantieteellisiä alueita ja eri toimialoja edustavien aktiivisten osakerahastojen, kustannustehokkaiden indeksirahastojen eli ETF:ien (exchange traded funds) sekä eri riskiluokkia edustavien korkorahastojen ja muiden ETF:ien joukosta. Sijoittaminen maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä laajasti eri markkina-alueet ja sijoitustyylit mahdollistaa laajan hajautuksen ja parantaa merkittävästi sijoitustavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: Varainhoito

 

Varainhoitostrategia edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä, sekä poissulkemalla tiettyjä toimialoja tai toimintoja (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä

 

Hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti tietoihin sijoituskohteiden SFDR-luokittelusta, sillä SFDR 8 ja SFDR 9 -sijoitustuotteiden on lähtökohtaisesti noudatettava hyvää hallintotapaa. Lisäksi voidaan hyödyntää Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoja (Global Standards Screening). Varainhoitostrategia ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Varainhoitostrategia edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Varainhoitostrategia ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Varainhoitostrategiassa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Lisäksi ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä seurantaan seuraamalla vallittuja kestävyysindikaattoreita, joita ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Varainhoitostrategiassa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Varainhoitostrategian edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla valittujen kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Varainhoitostrategian sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Varainhoitostrategian sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu muun muassa Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers osallitsuu sijoittajakirjeisiin, joissa kannustetaan sijoituskohteita läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

Tälle tuotteelle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä

UB 360 Osake 75

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, edistää kestävyystekijöitä

 

Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä. Lisäksi edellytetään hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät United Bankersin salkunhoitajat ja allokaatiotiimi Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen avulla United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Varainhoitostrategia noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Varainhoitostrategian vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan säännöllisesti. Tuotteella ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB 360 -varainhoitomallissa yhdistyvät aktiivinen sijoittaminen ja indeksisijoittaminen. Asiakas valitsee UB 360 -varainhoitomallin vaihtoehdoista itselleen sopivan varainhoitostrategian, jonka mukaan tehdään perusallokaatio, joka määrittää osake- ja korkosijoitusten suhteen asiakkaan salkussa. Tässä Osake 75 -varainhoitostrategiassa perusallokaatio on 75 % osakkeita ja 25 % korkosijoituksia.

 

Varainhoidon allokaatiotiimi valitsee asiakkaalle soveltuvat ja asiakkaan salkkuun kulloisenkin markkina- ja taloustilanteen mukaan optimaaliset sijoituskohteet. Valinnat voidaan tehdä eri maantieteellisiä alueita ja eri toimialoja edustavien aktiivisten osakerahastojen, kustannustehokkaiden indeksirahastojen eli ETF:ien (exchange traded funds) sekä eri riskiluokkia edustavien korkorahastojen ja muiden ETF:ien joukosta. Sijoittaminen maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä laajasti eri markkina-alueet ja sijoitustyylit mahdollistaa laajan hajautuksen ja parantaa merkittävästi sijoitustavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: Varainhoito

 

Varainhoitostrategia edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä, sekä poissulkemalla tiettyjä toimialoja tai toimintoja (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä

 

Hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti tietoihin sijoituskohteiden SFDR-luokittelusta, sillä SFDR 8 ja SFDR 9 -sijoitustuotteiden on lähtökohtaisesti noudatettava hyvää hallintotapaa. Lisäksi voidaan hyödyntää Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoja (Global Standards Screening). Varainhoitostrategia ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Varainhoitostrategia edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Varainhoitostrategia ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Varainhoitostrategiassa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Lisäksi ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä seurantaan seuraamalla vallittuja kestävyysindikaattoreita, joita ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Varainhoitostrategiassa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Varainhoitostrategian edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla valittujen kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Varainhoitostrategian sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Varainhoitostrategian sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu muun muassa Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers osallitsuu sijoittajakirjeisiin, joissa kannustetaan sijoituskohteita läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

Tälle tuotteelle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä

UB 360 Osake 100

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, edistää kestävyystekijöitä

 

Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä. Lisäksi edellytetään hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät United Bankersin salkunhoitajat ja allokaatiotiimi Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen avulla United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Varainhoitostrategia noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Varainhoitostrategian vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan säännöllisesti. Tuotteella ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB 360 -varainhoitomallissa yhdistyvät aktiivinen sijoittaminen ja indeksisijoittaminen. Asiakas valitsee UB 360 -varainhoitomallin vaihtoehdoista itselleen sopivan varainhoitostrategian, jonka mukaan tehdään perusallokaatio, joka määrittää osake- ja korkosijoitusten suhteen asiakkaan salkussa. Tässä Osake 100 -varainhoitostrategiassa perusallokaatio on 100 % osakkeita.

 

Varainhoidon allokaatiotiimi valitsee asiakkaalle soveltuvat ja asiakkaan salkkuun kulloisenkin markkina- ja taloustilanteen mukaan optimaaliset sijoituskohteet. Valinnat voidaan tehdä eri maantieteellisiä alueita ja eri toimialoja edustavien aktiivisten osakerahastojen, kustannustehokkaiden indeksirahastojen eli ETF:ien (exchange traded funds) sekä eri riskiluokkia edustavien korkorahastojen ja muiden ETF:ien joukosta. Sijoittaminen maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä laajasti eri markkina-alueet ja sijoitustyylit mahdollistaa laajan hajautuksen ja parantaa merkittävästi sijoitustavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: Varainhoito

 

Varainhoitostrategia edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä, sekä poissulkemalla tiettyjä toimialoja tai toimintoja (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Varainhoitostrategiassa painotetaan sijoituskohteista, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä

 

Hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti tietoihin sijoituskohteiden SFDR-luokittelusta, sillä SFDR 8 ja SFDR 9 -sijoitustuotteiden on lähtökohtaisesti noudatettava hyvää hallintotapaa. Lisäksi voidaan hyödyntää Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoja (Global Standards Screening). Varainhoitostrategia ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Varainhoitostrategia edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Varainhoitostrategia ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisissa vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Varainhoitostrategiassa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Lisäksi ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä seurantaan seuraamalla vallittuja kestävyysindikaattoreita, joita ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Varainhoitostrategiassa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Varainhoitostrategian edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla valittujen kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Varainhoitostrategian sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Varainhoitostrategian sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu muun muassa Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers osallitsuu sijoittajakirjeisiin, joissa kannustetaan sijoituskohteita läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

Tälle tuotteelle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä

 


Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista.. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuote- ja/tai palvelukohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen tai palvelun riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena taikka muuna kehotuksena ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. UB-konsernin yhtiöistä UB Omaisuudenhoito Oy tarjoaa omaisuudenhoitopalveluja.