UB Metsä Global

UB Metsä Global

Erikoissijoitusrahasto Metsärahasto Kehittyneet markkinat

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa koko metsäsektorin kasvavaan ja kehittyvään arvoketjuun yhdellä sijoituksella.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Sijoitukset globaalisti metsäsektorille

UB Metsä Global sijoittaa globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen. Varat sijoitetaan sekä metsärahastoihin että listattuihin metsäosakkeisiin. Rahaston sijoituskohteena olevien metsärahastojen sijoitettavien varojen pääpaino on läntisillä, säädellyillä markkinoilla. Listattujen metsäosakkeiden kautta sijoitetaan metsää omistaviin REIT-yhtiöihin sekä metsäteollisuuden ja sen lopputuotteita jatkojalostavien yhtiöiden osakkeisiin.  

Kenelle rahasto sopii?

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle, joka haluaa hyötyä metsätoimialan megatrendeistä. Rahaston tavoitteena on tarjota vakaa tuottopotentiaali sijoittamalla globaalisti metsäkiinteistöihin sekä metsäteollisuusyritysten osakkeisiin.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa 5–7 prosentin vuotuinen tuotto. Tuottotavoitteeseen pyritään sijoittamalla metsätoimialalle pitkä­jänteisesti ja hajauttaen sijoitukset globaalisti. Rahasto pyrkii hyödyntämään metsäteollisuuden tuotteiden megatrendeistä johtuvaa kysynnän kasvua ja kestävän puuntuotannon synnyttämää vakaata kassavirtaa. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aika­välillä.

Sijoituspolitiikka

Rahaston vahvuutena ovat ainutlaatuiset sijoitusprosessit sekä ammattimainen salkunhoito. Sijoitustoiminta pohjautuu sekä UB:n että yhteistyökumppaneiden perusteelliseen sijoitusanalyysiin Analyysissä huomioidaan muun muassa sijoituskohteiden arvostustasot, sijoitusympäristö sekä talouden yleiset näkymät.

Metsäsektorin kasvua ja kehitystä tukevat useat positiiviset megatrendit. Yhteiskunnat pyrkivät biotalouteen korvaamalla fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla raaka-aineilla ja puu korvaa muovia yhä useammin useissa eri käyttötarkoituksissa.
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 16.00.

 

Merkintäpalkkio 2 %

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä Rahastoyhtiössä toivottua lunastuspäivää edeltävänä lunastuspäivänä viimeistään klo 16.00. Lunastustoimeksianto tulee siis tehdä vähintään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 2 vuotta, palkkio 3 %
Sijoitusaika 2–4 vuotta, palkkio 2 %
Sijoitusaika yli 4 vuotta, palkkio 1 %

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin (1).

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin tai sijoituskohteisiin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Rahaston tavoitteena on saada aikaan myönteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia tekemällä osa sijoituksista EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin sijoituskohteisiin. Rahasto tekee sijoituksia kohteisiin, jotka edistävät yhtä tai useampaa seuraavista EU:n määrittelemistä ympäristötavoitteista: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Kestävien sijoitusten odotetaan painottuvan ilmastonmuutoksen hillintään, mutta metsäteollisuuden arvoketjuissa on edellytyksiä edistää merkittävästi myös muita yllä mainittuja EU:n ympäristötavoitteita.

 

Analyysin kestävyysriskeistä, kestävyystekijöiden edistämisestä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston salkunhoitajat UB:n ESG-tiimin tukemana. Analyysissa hyödynnetään mm. Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantoja sekä kohdekohtaisia due diligence -selvityksiä. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

(1) Jotta taloudellinen toiminta voidaan katsoa EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäväksi, sen on merkittävästi edistettävä yhtä tai useampaa EU:n taksonomia-asetuksessa määriteltyä ympäristötavoitetta, eikä toiminta saa yhden tai useamman ympäristötavoitteen edistämisen ohella aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahaston sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 20 % sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin. Näiden EU:n taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osalta rahasto ottaa huomioon seuraavat asiat:

 

  • Ei merkittävää haittaa -periaate: “Ei merkittävää haittaa” -periaatteen toteutumista rahaston sijoituskohteissa ar-vioidaan ennen sijoitusta globaalien ESG-tietokantojen (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) ja sijoituskohteiden itsensä julkaisemien tietojen perusteella. Mikäli arvioinnissa havaitaan, että periaate ei rahaston aikoman kestävän sijoituksen kohdalla toteudu, sijoitusta ei tehdä.

 

  • Pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kestävyystekijöihin kuvaavat indikaattorit: Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin analysoidaan kestävyysriskien analyysin yhteydessä osana due diligence -prosessia ennen investointipäätöstä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia monitoroidaan sijoituksen aikana ja niistä raportoidaan säännöllisesti rahaston raportoinnin yhteydessä. United Bankersin lähestymistapa pääasiallisiin haitallisiin vai-kutuksiin on riskiperustainen ja perustuu Sustainalytcs & Morningstar -vastuullisuustietokantojen tietoihin, sekä muutoin sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. Tässä rahastossa huomioidaan seuraavat indikaattorit, sikäli kun dataa on saatavilla:

 

Taulukko 1 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

1. Kasvihuonekaasupäästöt

2. Hiilijalanjälki

3. Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaasuintensiteetti

4. Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu (exposure)

5. Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus

6. Energiankulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan merkittävää alaa kohden

7. Toiminnat, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin

8. Päästöt veteen

9. Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä

10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset

11. YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute

12. Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero

13. Sukupuolten moninaisuus hallituksessa

14. Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, rypälepommit, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille

 

Taulukko 2 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

14. Luonnolliset lajit ja suojelualueet

 

Taulukko 3 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

9. Ihmisoikeuksiin liittyvien toimintaperiaatteiden puute

 

  • OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteidenmukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening), sekä due diligence -prosessien aikana sijoituskohteesta kerättyihin tietoihin.

 

Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla. Lisäksi rahastolla on tavoitteena saada aikaan myönteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia sijoittamalla kohteisiin, jotka ovat merkittävässä määrin mukana sellaisessa taloudellisessa toiminnassa, joka luetaan EU:n taksonomialuokittelussa kestäväksi. Päätavoitteena on näin myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään ja vihreän siirtymän toteutumiseen.

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB Metsä Global sijoittaa globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen. Varat sijoitetaan sekä metsärahastoihin että listattuihin metsäosakkeisiin. Rahaston sijoituskohteena olevien metsärahastojen sijoitettavien varojen pääpaino on läntisillä, säädellyillä markkinoilla. Listattujen metsäosakkeiden kautta sijoitetaan metsää omistaviin REIT-yhtiöihin sekä metsäteollisuuden ja sen lopputuotteita jatkojalostavien yhtiöiden osakkeisiin. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: UB Metsä Global

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto tekee sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja pyrkii sijoittamaan kohteisiin, joiden ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen performanssi on hyvällä tasolla relevantteihin verrokkeihin nähden.

 

Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

 

Yhtiöiden hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja  Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening). Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 20 % sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin.

 

Rahaston sijoituksista 80 % edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja loput 20 % rahaston sijoituksista on EU-taksonomian mukaisia kestäviä sijoituksia.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin sekä sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. Lisäksi kestävyystavoitteen toteutumista seurataan raportoimalla, kuinka suuri osa sijoituksista on sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä. Yritysten toiminnan yhdenmukaisuus EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteiden kanssa tunnistetaan ja arvioidaan globaalien ESG-tietokantojen (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) ja sijoituskohdekohtaisten arvioiden perusteella (EU:n taksonomiakelpoisuus ja EU:n taksonomian mukaisuus).

 

g) Menetelmät

 

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla rahaston kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Lisäksi rahaston indikaattoreita ja niiden kehitystä voidaan verrata muiden vastaavien rahastojen vastaavien indikaattorien kehitykseen. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot sekä tiedot kohteiden EUn taksonomian mukaisuudesta perustuvat Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin, Bloombergin ESG-tietokantoihin sekä sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä ja teettää erillisiä ESG due diligence -selvityksiä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä sekä luotettavia yhteistyökumppaneita. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta sekä tietojen saatavuudesta suoraan sijoituskohteesta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu. Listaamattomien kohteiden, esimerkiksi toisten metsärahastojen osalta tiedot perustuvat kohteesta saatavilla olevaan raportointiin. Raportoinnin saatavuus ja ajantasaisuus voi vaikuttaa tietoihin.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU: taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

United Bankers pyrkii myötävaikuttamaan rahaston sijoituskohteiden vastuullisuuden kehitykseen äänestämällä sijoituskohteena olevien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Tämä on yks tapa edistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoituskohteissa. ISS ESG Proxy Voting -palvelu analysoi ja äänestää rahaston sijoituskohteiden yhtiökokouksissa ISS:n kansainvälisen Sustainability Proxy Voting -ohjeiston mukaan. Äänestyksissä pyritään edistämään mm. läpinäkyvyyttä ja ilmastonmuutoksen hillintää.

 

Lisäksi rahaston sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittaja kirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

 

Tälle rahastolle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä.

Liitteet

UB:n rahastot